แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี Chat Bot ต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

อติคุณ นาคนวลนิ่ม, อัญณิฐา ดิษฐานนท์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบ Chat Bot ที่มีลักษณะเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้รวดเร็ว เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจขายของออนไลน์ในประเทศไทย ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก คือ  1) ระบุประเด็นปัญหา 2) ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 5) การประเมินความพึงพอใจต่อต้นแบบ และ 6) การอภิปรายผล โดยใช้หลักการเทคโนโลยีแชทบบอท (Chat Bot) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และวงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle : SDLC) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล และพัฒนาโมเดล จึงทำให้ได้มาซึ่งกระบวนการพัฒนาต้นแบบ Chat Bot ที่มีลักษณะเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้รวดเร็ว เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจประเภทธุรกิจขายของออนไลน์ในประเทศไทย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.