การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ

ภูกฤษ สถานสุข, อรพรรณ คงมาลัย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษารวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำปัจจัยที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 450 คน จากพนักงานและบุคลากรภายในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2562 ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจำนวน 410 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืน และปัจจัยด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยี และผู้วิจัยได้นำผลการศึกษาทำการอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยและได้นำเสนอแนวทางที่จะใช้ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐโดยการใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาประกอบ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.