ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวกายของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

อัญชนา ธิกุลวงษ์, ภควรรณ เหล่าบัวดี, ลัดดา เชาว์ศิลป์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวกายของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 310 คน  ซึ่งมีวิธีการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi–stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ Chi-Square และ Exact test  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวกายของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคเป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี   มีตำแหน่งเป็นครู สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีรายได้ส่วนตัว(เฉลี่ยต่อเดือน)อยู่ที่ มากกว่า 30,000 บาท และมีการตัดสินใจเลือกซื้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวกาย อยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยเรื่องการรับรองมาตรฐาน ด้านราคา มีปัจจัยเรื่องราคามีความคุ้มค่าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจำหน่าย มีปัจจัยเรื่องผลิตภัณฑ์หาซื้อได้ที่งานแสดงสินค้า OTOP ต่างๆ และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆนิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ อินเทอร์เน็ต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.