ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อรวรรณ สืบเสน, สุจารี ดำศรี, ศุภชัย ดำคำ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทำการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2561 โดยตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีซึ่งสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิจำนวน 407 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเมื่ออายุ  16 – 18 ปี โดยมีเหตุผลของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเพื่อเข้าสังคม/สังสรรค์ รองลงมาคือเพื่อนชวน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บริโภคครั้งแรกคือเบียร์ จากการทดสอบโดยใช้สถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ปัจจัยทางด้าน เพศ ชั้นปีที่ศึกษา ศาสนา และคณะที่ศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.