สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ กรณีศึกษา: มูลนิธิสยามนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รุจิราภรณ์ ยุกตานนท์, กิตติคุณ มีทองจันทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความประมาทหรือเจตนา ซึ่งเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนบนท้องถนนและส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีหน้าที่จัดการพื้นที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะต้องรักษาสภาพที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากที่สุด ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่เกิดเหตุจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครทางด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ มูลนิธิสยามนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open Form) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยอาสาสมัครมูลนิธิสยามนนทบุรี เจ้าหน้าที่แผนกศูนย์วิทยุและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่แผนกช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการสถานที่เกิดเหตุของมูลนิธิสยามนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี มีความรู้และแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานที่เกิดเหตุ และแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เจ้าหน้าที่สอบสวน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ สถานที่เกิดเหตุของมูลนิธิสยามนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีได้ในอนาคต อาสาสมัครในหน่วยอื่นๆ อีกด้วย


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.