การประเมินองค์ประกอบของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

พัสวีร์ณัฐ ปิติธรานนท์, อรพรรณ คงมาลัย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินองค์ประกอบของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจหลายประเภทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านนี้รวมไปถึงธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ต้องเตรียมรับมือกับการเข้ามาของเทคโนโลยีทางการเงินประเภทต่าง ๆ ประกอบกับในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้ธนาคารต่าง ๆ ต้องเร่งเสริมสร้างความแตกต่างเพิ่มความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองเพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษารวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำปัจจัยที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 480 คน จากผู้ที่เคยใช้บัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจำนวน 436 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) พบว่าองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านตราสินค้า (Brand) และส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s Marketing)  ผู้วิจัยได้นำผลการศึกษาทำการอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยและได้นำเสนอแนวทางการวางแผนการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.