ผลของแผ่นแปะเจลจากสมุนไพรขิงและขมิ้น บรรเทาอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปภาวี พรหมสูงวงษ์, สุริยนต์ โคตรชมภู, วิราศิณี อึ้งสำราญ, ธรรมรัตน์ ศรีหะมงคล

Abstract


ในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแผ่นแปะเจลจากสมุนไพรขิงและขมิ้น บรรเทาอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยมีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (Single Subject Research) ทดสอบ ก่อน-หลัง (One-group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีการเลือกแบบจำเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์คัดเข้าคือผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยว่าเป็นโรคลมจับโปงแห้งเข่า โดยไม่มีสาเหตุจากพยาธิสภาพจากโรค เกาต์ รูมาตอย์  คือตรวจพบอาการอย่างน้อย 1 ข้อ คือ มีอาการปวดในข้อเข่า ,มีสภาวะเข่าติด เข่าโก่ง นั่งยอง ๆ ไม่ได้ หรือมีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่เข่าเล็กน้อย มีระดับความเจ็บปวดระดับ 4 ขึ้นไป ไม่มีประวัติการแพ้สมุนไพรในวงศ์  Zingiberaceae สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ดี ยินดีร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์ในการคัดออก คือ รับประทานยาแก้ปวดหรือรับการรักษาด้วยวิธีอื่นบริเวณข้อเข่า ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำวิจัย  ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษาในขณะดำเนินการวิจัย หรือผู้ป่วยต้องการออกจากการวิจัย เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างให้แผ่นแปะเจลจากสมุนไพรขิงและขมิ้นทุกวัน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 15 วัน ประเมินระดับความเจ็บปวดก่อนกับหลังการทดลองและประเมินระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้แผ่นแปะเจลจากสมุนไพรขิงและขมิ้นโดยใช้สถิติ paired t-test พบว่า การใช้แผ่นแปะเจลจากสมุนไพรขิงและขมิ้นในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยว่าเป็นโรคลมจับโปงแห้งเข่าหลังการทดลองอาการปวดข้อเข่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมในด้านรูปลักษณ์ สวยงามน่าใช้ ขนาดเหมาะสม แผ่นแปะเจลมีความชุ่มชื้น ไม่เหนียวเหนอะหนะแผ่นเจลไม่ทำให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับมาก มีความปลอดภัยและมีการใช้สมุนไพรที่ประชาชนทั่วไปหาง่ายตามท้องถิ่น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.