ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สวิตต์ ดีอุดมวงศา, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยเก็บข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 379 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลโดยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยโดยวิธีปกติ ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านโครงสร้างการบริหาร และด้านสาธารณสุข ส่งผลต่อการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.