องค์ประกอบของประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ธีระวิทย์ วงศ์เพชร, ฤาเดช เกิดวิชัย, ดวงสมร โสภณธาดา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคม 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก บุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาของสำนักงานประกันสังคม ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดีกว่าด้านอื่น รองลงมาคือ ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และด้านคุณภาพการให้บริการ 2) องค์ประกอบของประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ ด้านความพึงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล น้ำหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.50

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.