ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ของประเทศไทย

บุญฤทธิ์ เหมปราชญ์, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 9 บริษัท ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ครอบคลุมช่วงช่วงเวลาตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึง ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 โดยตัวแปรใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผล คือ อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งได้แก่ อัตราของสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม (DA) อัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวม (Asset Growth) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) อัตราผลตอบแทนของตลาดโดยรวม (Market Return) อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ขนาดของสินทรัพย์ (SIZE) ของกลุ่มธุรกิจการแพทย์ ในขณะที่ตัวแปรตามของการศึกษานี้ คือ อัตราการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ผลการศึกษาใช้การวิเคราะห์แบบถดถอย (Regression Analysis) พบว่า อัตราของสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญ ใน 6 จาก 9 บริษัท, อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ ใน 3 จาก 9 บริษัท, อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ ใน 4 จาก 9 บริษัท, ขนาดของสินทรัพย์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผลในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้ง 9 บริษัท

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.