โครงสร้างเงินทุนที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

นิธิศ ติรวิบูลสิน, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างเงินทุนที่มีความสัมพันธ์ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 บริษัท โดยใช้ข้อมูลจาก SETSMART ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้หาความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำกำไร คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) สัดส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อสินทรัพย์รวม (SDTA) สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LDTA) สัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ (TDTA) ขนาดของบริษัท (SIZE) อัตราการเติบโตของยอดขาย (SG) และใช้วิธีการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่สามารถใช้ในการหาความสัมพันธ์ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรได้ คือ สัดส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อสินทรัพย์รวม สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม และสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม ซึ่งพบว่า มี 4 บริษัทที่สัดส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและมี 4 บริษัทที่สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและมี 4 บริษัทที่สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.