ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

อังศุมาลี อุสาใจ, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ASIMAR บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) JUTHA บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) KWC บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) PSL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) RCL บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) THAI บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) TSTE อาศัยข้อมูลในงบการเงิน ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 โดยใช้วิธีการสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งได้กำหนดตัวแปรดังนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล (DY) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (DA) อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน (AG) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตราผลตอบแทนของตลาด (MR) อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และขนาดของกิจการ (SIZ) จากผลการศึกษาพบว่า ขนาดของกิจการ (SIZ) มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลมากที่สุดถึง 5 บริษัท ได้แก่ AOT ASIMAR BTS PSL RCL อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (DA) มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ ASIMAR BTS PSL THAI อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ AOT KWC PSL อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ BTS และอัตราผลตอบแทนของตลาด (MR) มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ ASIMAR

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.