ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 12

ศิริรัตน์ มากท้วม, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

Abstract


การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกำลังพลประจำมณฑลทหารบกที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 12 ตามตัวแปร ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน สายการปฏิบัติงานงาน รายได้และการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 12 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 533 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 229 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ One-Way ANOVA ที่มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 74.3 นายทหารประทวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 สายการปฏิบัติงานสารบัญ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รายได้ 10,000-15,000 บาท/เดือน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 และคำนวณภาษีด้วยตนเอง 139 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 เมื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกำลังพลประจำมณฑลทหารบกที่ 12 ตามตัวแปรระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ คำนวณภาษีด้วยตนเอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตามตัวแปรสายการปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.