แนวทางแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน ร้านไทยเจริญค้าส่ง

ศศิมาภรณ์ บุญช่วย, ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

Abstract


ในปัจจุบันพนักงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานมากขึ้นกว่าในอดีต จึงทำให้พนักงานที่ยังคงอยู่ต้องรับผิดชอบภาระงานที่มากขึ้น ซึ่งร้านไทยเจริญค้าส่ง ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทางผู้ศึกษา ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานร้านไทยเจริญค้าส่ง โดยศึกษาสาเหตุการตัดสินใจลาออกของพนักงานร้านไทยเจริญค้าส่ง พร้อมแนวทางในการป้องกันและวิธีในการรักษาพนังงานให้มีอัตราการลาออกที่ลดลง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ถ้าบุคคลสามารถทำงานได้ดี ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นผลให้องค์กรสามารถสร้างกำไร วิธีการดำเนินการศึกษา ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกไปแล้วและพนักงานที่ยังคงทำงานอยู่ การศึกษาพบว่า สาเหตุการตัดสินลาออกของพนักงานร้านไทยเจริญค้าส่ง คือ สวัสดิการและค่าตอบแทน พนักงานรู้สึกว่าปฏิบัติงานมากเกินกว่าค่าตอบแทนที่องค์กรจ่ายให้ นโยบายเวลาปฏิบัติงานที่ยาวนาน ปัญหาจากเพื่อนร่วมงานการแข่งขันในหน้าที่การงาน ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือการทะเลาะกัน ปัญหาด้านลักษณะงาน พนักงานรู้สึกว่างานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับลักษณะที่คิดไว้ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถสรุปแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้แนวทางการปรับเงินเดือน สวัสดิการและเวลาการทำงาน มาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานร้านไทยเจริญค้าส่ง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.