ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพ็ญณภา พิศนอก, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนความเป็นเจ้าของ (OWC) เป็นโครงสร้างสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีทั้งหมด 3 ระดับในการวิจัยนี้คือ บริษัทที่มีอัตราสัดส่วนความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง, บริษัทที่มีอัตราสัดส่วนความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสอง และบริษัทที่มีอัตราสัดส่วนความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสาม โดยมีตัวแปรควบคุมคือ อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS), อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA), อัตราส่วนการเติบโตของยอดขาย (GS) ผลลัพธ์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแสดงให้เห็นว่า บริษัทที่มีอัตราสัดส่วนความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับอัตราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลในทิศทางตรงกันข้าม สำหรับบริษัทที่มีอัตราสัดส่วนความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสองมี 4 บริษัทที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับอัตราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล และบริษัทที่มีอัตราสัดส่วนความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสาม มีเพียง 1 บริษัทเท่านั้นจาก 2 บริษัท ที่อัตราส่วนความเป็นเจ้าของ มีผลต่อการตัดสินใจการจ่ายเงินปันผล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.