คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน

พวงเพ็ชร์ ทองฤทธิ์, พอดี สุขพันธ์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 2) เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน 3) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้มาใช้บริการที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ด้านความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ ด้านความถูกต้องในการวิเคราะห์ปัญหา ด้านความตรงต่อเวลา และด้านความเป็นมิตรกับผู้บริโภค ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ พบว่า การประสานงานกับโครงการในพื้นที่การให้บริการมีความรวดเร็ว มีการวิเคราะห์ปัญหา และการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ อีกทั้งการให้บริการเป็นไปตามลำดับการนัดหมายก่อน-หลัง และมีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้บริการประทับใจ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.