ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

จารุมาศ เสน่หา

Abstract


งานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว โดยสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวน 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว มีสมาชิกในการร่วมทางมาท่องเที่ยว 2-3 คน กลุ่มคนที่เดินทางมาด้วย คือ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และความถี่ในเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการมาท่องเที่ยวครั้งแรก นอกจากนี้ปัจจัยทางการตลาดบริการ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.