องค์ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจโรงแรมไทยทางภาคใต้

โกมลมณี เกตตะพันธ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม และ 2) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมไทยทางภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงแรมที่รับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับ 4 ดาวและ 5 ดาว ทางภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 10 แห่ง ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิอื่น ๆ ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การดำเนินงานเชิงนโยบาย มุ่งเน้นเป้าหมายในระยะยาว โดยมีการเชื่อมโยงกันระหว่างกระบวนการทางธุรกิจกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 2) รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมมของธุรกิจโรงแรมทางภาคใต้ของไทยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.