แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดน่าน

เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์, เมตตา ตาละลักษณ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่หัวหน้าครัวเรือนและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดน่าน จำนวน 120 ครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมาก/และ/หรือได้ปฏิบัติในระดับมาก เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการอาหารชุมชน ด้านการสร้างเสริมอาชีพ และด้านการบริหารจัดการครัวเรือน ตามลำดับ โดยเห็นด้วยมาก/และ/หรือได้ปฏิบัติในระดับมาก 3 ลำดับแรกของแต่ละด้านคือ ด้านการจัดการอาหารชุมชน ได้แก่ ชุมชนมีความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชน ด้านการสร้างเสริมอาชีพ ได้แก่ การประกอบอาชีพเสริมหลังงานประจำ การฝึกอาชีพหรือได้รับความรู้เพิ่มเติม และการมีรายได้จากอาชีพหลักของหัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวรวมกันมีพียงพอสำหรับการซื้อออาหาร ด้านการบริหารจัดการครัวเรือน ได้แก่ การมีอาหารที่ผลิตเองได้ตลอดปี การวางแผนก่อนซื้ออาหาร การประกอบอาหารรับประทานเองในครอบครัว การมีอาหารสำรอง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.