ส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุก แบรนด์โนบิชาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ชุติมา มิ่งขวัญสกุล, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกแบรนด์ โนบิชาของผู้บริโภคในเขตกรุเทพมหานคร จำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่าย ในการซื้อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภค ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการบริโภคชานมไข่มุกโดยเฉลี่ยครั้งต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุก แบรนด์โนบิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อชานมไข่มุกโดยเฉลี่ยบาทต่อครั้ง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการบริโภคชานมไข่มุกโดยเฉลี่ยครั้งต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมซื้อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชา ด้านค่าใช้จ่ายการซื้อชานมไข่มุกโดยเฉลี่ยบาทต่อครั้ง อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำและเป็นไปในทิศทางเดียวกันการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านความรู้จักชื่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชาในเขตกรุงเทพมานคร ด้านความถี่ในการบริโภคชานมไข่มุกแบรนด์ โนบิชา อย่างมีนัยสำคัญทาสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านความรู้จักชื่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ำและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.