ผลของการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคและค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ภัทรพงษ์ ยิ่งดำนุ่น

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และหาค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อายุระหว่าง 19 - 20 ปี จำนวน 50 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 35 คน และเพศหญิงจำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง นักศึกษาทั้งหมดกำลังศึกษาในรายวิชาโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในปีการศึกษา 2562 โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการการบริโภคและข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการตอบแบบสอบถาม แล้วไปวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษามีค่าดัชนีมวลกายส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สมส่วน (18.50 – 22.99) จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ น้ำหนักเกิน (23.00 – 24.99) คิดเป็นร้อยละ 10 แต่ไม่พบผู้ที่เข้าเกณฑ์โรคอ้วนอันตราย (≥30) และค่าความถี่ในการออกกำลังกาย พบว่ามากที่สุดคือ 3 – 5 วันต่อสัปดาห์ มีจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่ได้แสดงออกมานั้น ได้จำแนกลำดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดจำนวน 5 ลำดับ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1. ดื่มนมเป็นประจำวันละ 1 แก้ว (x̄  = 4.22) 2. สังเกตวันหมดอายุก่อนซื้ออาหารทุกครั้ง (x̄  = 3.86) 3. ดื่มน้ำอัดลม (x̄  = 3.82) 4. รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น (x̄  = 3.66) 5. ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6 – 8 แก้ว (x̄  = 3.58) ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.