การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง

พุทธิกา ชมไม้, ผศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษาและรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำปัจจัยที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 500 คน จากครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณและเคยบล็อกเบสโปรแกรมมิ่งมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจำนวน 458 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) พบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลการประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านแนวคิดความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPACK) ปัจจัยอิทธิพลทางสังคม ปัจจัยเงื่อนไขการอำนวยความสะดวก และปัจจัยการสนับสนุนจากทางภาครัฐ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.