การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดย การจัดประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย

จิรวินท์ ทองเทวินทร์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย โดยเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์(ด้านการ
เปรียบเทียบ)ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชายหญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนเพลินพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดประสบการณ:ดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 45 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย และแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบ แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One – group pretest – posttest Design สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test สำหรับ Dependent Sample
ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย มีทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด้านการเปรียบเทียบขนาด-รูปร่าง และ ปริมาณ-จำนวน-น้ำหนัก สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.