การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบ และพัฒนาเครื่องล้างเมล็ดงา

อนันตพร สุไชยชิต

Abstract


วิธีการล้างทำความสะอาดเมล็ดงาของกรณีศึกษาต้องใช้เวลาในการล้างทำความสะอาดในปริมาณมากและใช้เวลาในการล้างทำความสะอาดนานซึ่งทำให้เกิดต้นทุนที่ใช้ในการทำความสะอาดเมล็ดงาและต้นทุนค่าแรงงานสูงขึ้นจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครื่องล้างเมล็ดงาเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานเพื่อประหยัดเวลาในการล้างเมล็ดงาและลดแรงงานในการล้างเมล็ดงาของผู้ใช้งานซึ่งได้มีการรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ใช้งานโดยใช้หลักการการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) โดยเริ่มตั้งแต่การสอบถามความต้องการของลูกค้าโดยใช้แบบ 4 ช่วงในกรณีศึกษาได้แก่ (1) การวางแผนผลิตภัณฑ์ (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) การวางแผนกระบวนการและ (4) การวางแผนควบคุมกระบวนการเป็นต้นโดยกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้งาชุมชนวิทยาศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจากผลการทดลองจากเครื่องล้างเมล็ดงาที่สร้างขึ้นสามารถล้างเมล็ดงาได้มากกว่าเดิมและประหยัดกว่าวิธีการล้างแบบเดิม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.