กัมมี่เยลลี่ลดน้ำตาลเสริมเวย์โปรตีน

ศุภชัย พิทักษ์มงคล, น้อมจิตต์ สุธีบุตร

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเวย์โปรตีน และไซลิทอลซึ่งเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลที่ใช้ในกัมมี่เยลลี่ และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของกัมมี่เยลลี่เสริมเวย์โปรตีนลดน้ำตาล โดยทำการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส กายภาพ และองค์ประกอบทางเคมี พบว่า ปริมาณเวย์โปรตีนที่เหมาะสมคือ ร้อยละ 20 ของปริมาณน้ำตาลและปริมาณสารไซลิทอลที่ให้ความหวานทดแทนน้ำตาล ได้ร้อยละ 100 ได้รับคะแนนการยอมรับจากผู้ทดสอบชิม (9 point-Hedonic scale) ในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี  กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความยืดหยุ่น) และความชอบโดยรวม 7.44 7.14 6.90 7.64 7.90 และ 7.76 ตามลำดับ เมื่อนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ในน้ำหนัก 100 กรัม  มีพลังงาน 261.64 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 88.59 กรัม โปรตีน 9.84 กรัม ไขมัน 0.09 กรัม และเส้นใย 0.54 กรัม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.