ระบบควบคุมการให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติในการปลูกพืชแนวตั้ง

วิทธวัช เจริญศรี, สนั่น การค้า

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติในการปลูกพืชแนวตั้ง และ 2) ประเมินการทำงานของระบบควบคุมการให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติในการปลูกพืชแนวตั้ง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยใช้การทดลอง ผลการศึกษาพบว่า จากผลการทดลองระบบการให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติในการปลูกพืชแนวตั้ง สามารถกำหนดระยะเวลาในการเปิดปิดน้ำตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยจ่ายน้ำแต่ละครั้งใช้เวลา 10 วินาที โดยการจ่ายน้ำแต่ละครั้งจะใช้น้ำเฉลี่ย 72.47 มิลลิลิตร และค่าความชื้นของเซ็นเซอร์จะเริ่มให้ระบบปั้มน้ำทำงานหากค่าความชื้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 25 ปั้มน้ำจะเริ่มทำงาน และจะหยุดทำงานเมื่อมีความชื้นมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งการทำงานของระบบควบคุมการให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติในการปลูกพืชแนวตั้งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.