การจำลองสถานการณ์การเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายน้ำมันของบริษัทน้ำมันตัวอย่าง

ปติ ปัทมนาวิน, ชูศักดิ์ พรสิงห์

Abstract


งานวิจัยนี้ศึกษาระบบการขนส่งน้ำมันของที่ตั้งศูนย์กระจายน้ำมันแต่ละจุด โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยหลักส่วนใหญ่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพและปัจจัยเชิงปริมาณ แทนที่จะทำการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นได้ที่จะตั้งศูนย์กระจายน้ำมันที่จุดระหว่างทางของศูนย์กระจายน้ำมันหลักที่ใช้งานอยู่แล้วนั้นคือตั้งศูนย์กระจายน้ำมันใหม่แห่งที่หนึ่งและตั้งศูนย์กระจายน้ำมันใหม่แห่งที่สองด้วยลักษณะการทำสัญญาเช่าเป็นการชั่วคราวเมื่อต้องมีการขนส่งน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลไปที่โรงไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรีเพื่อศึกษาต้นทุนการตั้งศูนย์กระจายน้ำมันใหม่แห่งที่หนึ่งและศูนย์กระจายน้ำมันใหม่แห่งที่สองเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมเดิมที่มีการขนส่งน้ำมันเสริมเป็นกรณีฉุกเฉินจากศูนย์กระจายน้ำมันเดิมแห่งที่หนึ่งและศูนย์กระจายน้ำมันเดิมแห่งที่สองและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพที่ตั้งศูนย์กระจายน้ำมันแต่ละแห่งทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 35 ชุด ที่ระบุถึงต้นทุนการขนส่งจากที่ตั้งศูนย์กระจายน้ำมันแต่ละแห่งต้นทุนค่าใช้บริการคลังต้นทุนค่าการดำเนินการต้นทุนราคาน้ำมันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวปัญหาทำเลที่ตั้งแต่ละจุด โดยใช้การจำลองสถานการณ์จากโปรแกรมอารีนา (Arena) และได้นำวิธีทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเข้ามาช่วยเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของแต่ละทางเลือกจากการทดลองทราบค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของศูนย์กระจายน้ำมันหลักศูนย์กระจายน้ำมันเดิมแห่งที่หนึ่งกับแห่งที่สองและศูนย์กระจายน้ำมันใหม่แห่งที่หนึ่งกับแห่งที่สอง เท่ากับ 10,351,649 , 21,882,197 และ 16,749,992 ตามลำดับและทราบอัตราผลตอบแทนแบบคิดลด เท่ากับ 19.51% , 21.14% และ 17.26%ตามลำดับจากนั้นนำผลที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแบบ Focus Groupโดยพิจารณาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแล้วตัดสินใจเลือกตั้งศูนย์กระจายน้ำมันใหม่แห่งที่หนึ่งกับตั้งศูนย์กระจายน้ำมันใหม่แห่งที่สองด้วยลักษณะการทำสัญญาเช่าเป็นการชั่วคราวเมื่อต้องมีการขนส่งน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลไปที่โรงไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรีเป็นกรณีฉุกเฉินเสริมจากศูนย์กระจายน้ำมันหลักที่ใช้งานอยู่แล้ว กรณีการศึกษาของงานวิจัยนี้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ด้านพลังงานชาติ ถือเป็นอีกยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย การวิเคราะห์นี้จะส่งผลให้เกิดการพิจารณาที่ครอบคลุมและสอดคล้องในการตัดสินใจมากกว่าการเปรียบเทียบแบบคาดเดาจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เป็นอ้างอิงอยู่ในปัจจุบัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.