ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบางปรอก อำเภอ จังหวัดปทุมธานี

ธรรมศักดิ์ สายแก้ว, กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์, สุรีย์วรรณ สีลาดเลา, วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว, แสงโสม สีนะวัฒน์, ปริศนา เพียรจริง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  โดยมุ่งที่จะศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3อ2ส และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 287 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ดำเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลทางสถิติความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า Chi-square ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 81.5 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ได้แก่ ปัจจัยด้านชีวสังคม ได้แก่ เพศ และปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.000 และ 0.037

          ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านควรเน้นในเรื่องของการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสม  สำหรับการฝึกทักษะปฏิบัติควรจัดกิจกรรมและการประเมินผลการฝึกทักษะที่เหมาะสมกับเพศ และมีการติดตามกระตุ้นเตือนเป็นระยะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.