การศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กตริกโดยใช้ตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนานด้วยวิธีการอย่างง่าย

กิตติพศ โกนสันเทียะ, จิตรา เกตุแก้ว

Abstract


การทดลองหาค่าคงที่ไดอิเล็กตริกโดยใช้ตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนานที่สร้างขึ้นอย่างง่ายและใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าความจุไฟฟ้า การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการทดลองหาค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของกระดาษที่สามารถหาได้ด้วยวิธีอย่างง่าย ซึ่งโดยปกติแล้วต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนและมีต้นทุนสูง ในการทดลองครั้งนี้จึงมีการใช้วัสดุไดอิเล็กตริกชนิดเดียวกันแต่มีความหนาแตกต่างกัน แทนการใช้วัสดุไดอิเล็กตริกซ้อนกันเพื่อเพิ่มความหนา มีการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการใช้แผ่นตัวนำแบบวงกลมและสี่เหลี่ยม จากการทดลองสามารถนำวิธีการสร้างตัวเก็บประจุอย่างง่ายนี้นำมาใช้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในห้องเรียนเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจถึงโครงสร้างและหลักการของตัวเก็บประจุได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.