การสกัด การทำให้บริสุทธิ์และสมบัติของเพคตินจากใบเครือหมาน้อย

สุธิดา ทองคำ, เวธกา เช้าเจริญ, จันทมณี โพธิไทรย์, สุวรรณี ศรีมาศ

Abstract


เพคตินถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นจำนวนมาก การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสกัดเพคตินจากใบเครือหมาน้อยด้วยความร้อนและไมโครเวฟ ภายใต้สภาวะการสกัดเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่กระบวนการให้ความร้อนโดยวิธีการสกัดด้วยความร้อนจะให้ความร้อนที่อุณหภูมิ75 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีและวิธีสกัดด้วยไมโครเวฟจะใช้กำลังที่ 700 วัตต์ นาน 5 นาทีผลการสกัดพบว่าปริมาณร้อยละผลผลิตที่สกัดจากทั้ง 2 วิธี มีปริมาณเพคตินร้อยละโดยมวลเท่ากับ 24.21±1.07และ 18.78±0.70 ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่าการสกัดทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาคุณสมบัติของเพคติน เช่น ปริมาณความชื้น (ร้อยละ 11.79±0.12และ 11.72±0.09 โดยน้ำหนัก) น้ำหนักสมมูล (538.9±3.40 และ 393.07±1.85) และระดับเอสเทอริฟิเคชัน(ร้อยละ 52.46±0.07 และ 36.83±1.74 โดยน้ำหนัก)ปริมาณเถ้า (ร้อยละ 4.72±0.00 และ4.59±0.03 โดยน้ำหนัก) ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิคร้อยละ (78.64±11.21 และ 70.45±31.74โดยน้ำหนัก) ปริมาณหมู่เมทอกซี(ร้อยละ 12.61±0.36 และ 11.25±1.01โดยน้ำหนัก) ตามลำดับ ซึ่งผลจากการศึกษาคุณสมบัติเพคติน พบว่า ทั้ง 2 วิธีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นปริมาณเถ้าปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค และปริมาณหมู่เมทอกซีและเพคตินที่สกัดได้จัดเป็นเพคตินที่มีหมู่เมทอกซีสูง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.