การถูกกลั่นแกล้งกับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนไทยมุสลิมมัธยมศึกษาตอนปลาย

อัฐสิมา มาศโอสถ, สุคน ธาศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน์, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการถูกกลั่นแกล้งที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนไทยมุสลิมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 598 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(stratified-cluster sampling)โดยข้อมูลถูกเก็บรวบรวมซึ่งกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า CES-D ฉบับภาษาไทยในการประเมินภาวะซึมเศร้าและแบบสอบถามการถูกกลั่นแกล้ง 5 คำถาม โดยใช้สถิติ logistic regression หาปัจจัยการถูกกลั่นแล้งที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ21.1ของนักเรียนไทยมุสลิมมัธยมศึกษาตอนปลายมีภาวะซึมเศร้า และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ logistic (multiple logistic regression)พบว่าปัจจัยการถูกกลั่นแกล้งที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ได้แก่  การถูกกลั่นแกล้งทางคำพูด (ORadj = 2.83, 95% CI = 1.82-4.39) และการถูกกลั่นแกล้งทางเพศ (ORadj = 2.59, 95% CI = 1.14-5.93)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.