คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปัทมาพร ยอดสันติ, นพพล มิ่งเมือง

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยการสำรวจกิจกรรมต่างๆ ที่มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560  และนำมาคำนวณปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป   ผลการศึกษาพบว่า  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเท่ากับ  4,801.62 ตัน  CO2e/ปี  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากที่สุด  ได้แก่  การใช้พลังงานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 3,171.55 ตัน CO2e/ปี รองลงมา ได้แก่ การรั่วไหลของแก๊สเรือนกระจกจากสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศและน้ำยาดับเพลิงเท่ากับ 776.16 ตัน CO2e/ปี และการขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อไปยังแหล่งกำจัดเท่ากับ 473.28 ตัน CO2e/ปี เมื่อพิจารณาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  พบว่า สำนักงานอธิการบดีมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงที่สุด เท่ากับ 177.51 ตัน CO2e/ปี คิดเป็นร้อยละ 28.86 ของปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมด  รองลงมา ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่ากับ 78.55 และ 74.78  ตัน CO2e/ปี ตามลำดับ  แนวทางในการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก คือ ควรติดตั้งมาตรวัดการใช้ไฟฟ้าแบบแยกส่วน  ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ประหยัดไฟ  และการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมรวมถึงอนุรักษ์ไม้ยืนต้นเดิม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.