ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านยาโต๊ะ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

อิสมาแอล เจะเล็ง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านยาโต๊ะและเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านยาโต๊ะ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านยาโต๊ะมีดังนี้ 1) บรรยากาศของกลุ่มมีความเป็นกันเอง เอื้อต่อการทำงาน 2)การอภิปรายกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคน 3)การเข้าใจและยอมรับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 4)การยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน 5)การแก้ปัญหากรณีขัดแย้ง 6)การตัดสินใจร่วมกัน 7)การวิจารณ์แบบตรงไปตรงมา 8)มีอิสระในการแสดงความรู้สึกและความคิด 9)มีการมอบหมายงาน สอนงาน 10)ผู้นำกลุ่มได้รับการยอมรับด้วยคุณสมบัติความเป็นผู้นำ ไม่ใช่ด้วยอิทธิพลหรืออำนาจส่วนตัว และ11)มีอิสรภาพในการทำงานของกลุ่ม สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านยาโต๊ะ คือ สมาชิกอยากจะแยกกลุ่มและเรื่องของการพูดจา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.