ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยผ่านข่าวกีฬาออนไลน์

ปฐม โกญจนานันท์, ณัฏฐ์ชุดา ณัฏฐ์ชุดา

Abstract


บทความนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การศึกษาวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยผ่านข่าวข่าวกีฬาออนไลน์ และศึกษาอัตลักษณ์ของนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยที่ต้องการสื่อสาร ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ตัวบทพบว่า ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยผ่านข่าวกีฬาออนไลน์จำแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) อัตลักษณ์รูปแบบการใช้ชีวิต 2)อัตลักษณ์ทางบุคลิกภาพ 3) อัตลักษณ์สถานภาพทางสังคม 4) อัตลักษณ์การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า อัตลักษณ์ของนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยที่ต้องการสื่อสารมีความเชื่อมโยงกับความผูกพันต่อบทบาททางด้านกีฬา ซึ่งสะท้อนถึงความโดดเด่น และการเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว และสังคมในฐานะการเป็นตัวแทนนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทย นำไปสู่ความภาคภูมิใจ และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self - Esteem) ของนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทย รวมถึงความพึงพอใจ (satisfaction) ในการทุ่มเทฝึกซ้อมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.