แรงจูงใจและประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย ที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มประเทศนอร์ดิกกับริษัทนำเที่ยว

นฤดม อ๊อกซู, รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มประเทศนอร์ดิกกับบริษัทนำเที่ยว งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง จำนวน 26คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงร่วมกับวิธีคัดเลือกแบบก้อนหิมะจำนวนของผู้ให้ข้อมูลพิจารณาจากการซ้ำของข้อมูลและความอิ่มตัวข้อมูลที่ได้รับ)เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์กลุ่มและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เกิดจากทั้งปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด ได้แก่ (1)ต้องการไปพักผ่อน (2)ต้องการไปตามรอยเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่5(3)ต้องการเดินทางไปดูปรากฎการณ์ธรรมชาติ (4)ต้องการไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและ(5)การส่งเสริมด้านการตลาดโดยปัจจัยประการแรก เป็นผลักดัน ส่วนปัจจัยที่เหลือเป็นปัจจัยดึง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.