อิทธิพลของการโฆษณาในเฟซบุ๊ก แฟนเพจที่มีเนื้อหาทางด้านความรักต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค

ฐิตินันท์ ศศิสุวรรณ, นธกฤต วันต๊ะเมล์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาในเฟซบุ๊ก แฟนเพจที่มีเนื้อหาทางด้านความรักต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์รูปแบบการโฆษณาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีเนื้อหาทางด้านความรักจำนวน 5 แฟนเพจและการวิจัยเชิงปริมาณในการสำรวจความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มผู้บริโภคอายุ 18-34 ปี ที่ติดตามเพจที่มีเนื้อหาทางด้านความรัก จำนวน 400 คนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ(MRA)ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการโฆษณาในเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีเนื้อหาทางด้านความรักมีด้วยกัน 7 รูปแบบ คือ รูปแบบตัวการ์ตูน, รูปแบบคลิปวิดีโอ, รูปแบบไลฟ์/รีวิวสินค้า, รูปแบบแชร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์,รูปแบบโปสเตอร์, รูปแบบคำบรรยายพร้อมรูปภาพและรูปแบบแท็กร้านค้า ซึ่งผู้บริโภคมีการเปิดรับการโฆษณารูปแบบตัวการ์ตูนมากที่สุด  โดยโฆษณารูปแบบไลฟ์/รีวิวสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.