การประยุกต์ใช้ QFD เพื่อการออกแบบร้านคาเฟ่สำหรับวัยรุ่นและวัยทำงาน

อรวิกา ศรีทอง, ชาคริต ศรีทอง

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและตกแต่งร้านคาเฟ่ที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านคาเฟ่สำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานและเพื่อนำเสนอการแก้ไขปัญหารูปแบบการสร้างร้านและการออกแบบตกแต่งร้านคาเฟ่สำหรับวัยรุ่นและวัยทำงาน ด้วยการใช้เทคนิค QFD งานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายจากวัยรุ่นและวัยทำงานที่เคยใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพฯแลปริมณฑลจำนวน 400 คนผลที่ได้จากการศึกษาพบประเด็นหลัก 3 ประเด็นที่เป็นหลักสำคัญของการออกแบบร้านคาเฟ่สำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานได้แก่ 1. การออกแบบร้านต้องมีลักษณะเฉพาะของตนเองโดยเน้นรูปแบบของอุปกรณ์ตกแต่งร้าน 2. การควบคุมรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีมาตรฐาน 3. การจัดสรรพื้นที่ภายในร้านให้มีความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางอุปกรณ์ภายในร้านให้เหมาะสมกับจำนวนของกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.