รูปแบบเชิงวิสัยทัศน์นวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์)

อรุณวรรณ เทศะแพทย์, ชยุต ภวภานันท์กุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์รวบรวมข้อมูลสภาพการณ์ปัจจุบันและเพื่อสังเคราะห์ออกแบบรูปแบบเชิงวิสัยทัศน์นวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบันมีการพัฒนาในการศึกษาด้านการบริหารภาครัฐ: นวัตกรรมภาครัฐและนวัตกรรมทางสังคมโดยทั้งคู่ที่ทันสมัยหลากหลายขั้นตอนในการวิเคราะห์และค้นหาผลประโยชน์ ของการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์การทบทวนและการผลิตผลงานวิจัยนี้ของนวัตกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมภาครัฐในการศึกษาการบริหารภาครัฐนี่เป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในการสร้างทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติที่ดีที่สุดในยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 บทความวิจัยนี้สร้างขึ้นบนกรอบการทำงานแบบบูรณาการตามคณะกรรมาธิการยุโรปโครงการกรอบที่เจ็ดของสหภาพยุโรปสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและการสาธิตภายใต้ข้อตกลงให้สิทธิ์ฉบับที่ 612870 โครงการ MEPIN (การวัดนวัตกรรมสาธารณะในประเทศนอร์ดิก) โดยใช้เทคนิคเดลฟายและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมภาครัฐ ซึ่งนวัตกรรมการศึกษาไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานและการประมวลผลที่คาดหวัง แต่ยังมีความสำคัญต่อกิจกรรมการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเหตุนี้จึงมีการส่งเสริมให้เชื่อมโยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมภาครัฐและนวัตกรรมสังคม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแบบจำลองที่มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมเพื่อการวิจัยความก้าวหน้าและกลยุทธ์การจัดการ Thailand 4.0ที่สามารถใช้ในการออกแบบและการปฏิบัติที่มุ่งเน้นความคิดริเริ่มตามความต้องการของประชาชนที่จะอธิบายเกี่ยวกับการค้นพบความต้องการของประชาชน สิ่งนี้สามารถเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้การดำเนินการในนวัตกรรมภาครัฐใหม่สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์และความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางสังคมในภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.