ภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย

วิไลภรณ์ พรวิจิตรตระกูล, รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในเชิงบวกและเชิงลบ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยจำนวน 9 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงร่วมกับการคัดเลือกแบบก้อนหิมะ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลแบบกึ่งโครงสร้างร่วมกับการสังเกตแบบผู้วิจัยมีส่วนร่วมในกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์แบบแก่นสาระ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของตนเองทั้ง 5 ด้านตามแนวคิดของ Batra and Kazmi (2008) ประกอบด้วย (1) ภาพลักษณ์ตนเอง (2) ภาพลักษณ์ในอุดมคติ (3) ภาพลักษณ์ในสังคม (4) ภาพลักษณ์ตามอุดมคติของสังคม และ (5) ภาพลักษณ์ที่คาดหวัง โดยในแต่ละภาพลักษณ์ยังสามารถแบ่งออกเป็นภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพทางกายหรือบุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน และค่านิยมทางสังคม นอกจากนี้ยังพบว่าโดยทั่วไปพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ตนเองในเชิงบวก โดยจะพบในภาพลักษณ์ทุกด้าน ส่วนภาพลักษณ์ในเชิงลบจะพบในภาพลักษณ์สังคมและภาพลักษณ์ที่คาดหวังเท่านั้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.