ปัจจัยด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเข้าพักที่พักแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาเขตพื้นที่ ตลาดน้ำอัมพวาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ยลดา พลายมี, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐ

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเข้าพักที่พักแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาเขตพื้นที่ ตลาดน้ำอัมพวาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในเขตพื้นที่ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนทั้งสิ้น 385 คน เก็บข้อมูลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการเก็บแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย     

          ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโฮมเสตย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-31 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางมาพักโฮมสตย์กับเพื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อนโดยจะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล มีระยะเวลาในการเข้าพักที่โฮมสเตย์อยู่ที่2วัน1คืน เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกพักแบบโฮมเสตย์คืออัตราค่าบริการ และได้รับข้อมูลข่าวสารหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์จากอินเทอร์เน็ต ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักที่พักแบบโฮมสเตย์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องความสะอาดโดยรวมของห้องพัก รองลงมาคือด้านราคาที่พักมีความเหมาะสม ด้านสถานที่ตั้งและช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากรและด้านการส่งเสริมการขาย

                   จากผลการศึกษาวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการว่าควรปรับปรุงในด้านกระบวนการมากที่สุดในเรื่องระบบการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น สามารถยกเลิกการจองได้หรือการมีการเปลี่ยนแปลงห้องพักโดยกระทันหันระบบควรมีการอัปเดตและตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าพักและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับที่พักตลาดน้ำอัมพวาให้เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.