ปัจจัยด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บุณยะวรรธน์ ปุณยะสิทธิ์สกุล, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

Abstract


งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล และส่วนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นรายด้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนทั้งสิ้น 385 คน และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ ในด้านสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics)

          จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลส่วนมากเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยอยู่ภูมิภาคยุโรป โดยมีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง US$601 – US$900 (ประมาณ 20,001-30,000บาท) การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่าส่วนใหญ่มีจำนวนครั้งที่เคยเดินทางมากท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 1 – 2 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 4 – 7 วัน มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน มีลักษณะในการเดินทางกับเพื่อน เหตุผลที่ใช้ในการเลือกโฮสเทลคือราคา มีช่วงระยะเวลาในการเข้าพัก 3 คืน และใช้เว็บไซต์/รีวิว ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโฮสเทล มีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท/คืน (US$31.33/night) และนักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกที่จะไม่กลับมาใช้บริการโฮสเทลเดิมอีกครั้ง และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านมากที่สุดคือด้านราคา รองลงมาคือด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ

          จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการเพิ่มห้องพักให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในประเภทต่างๆได้ อาจจะเป็นห้องพักที่มีเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกแต่แยกเป็นห้องเดี่ยว หรือการแชร์ค่าห้องกันของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ควรปรับปรุงการจองห้องพักผ่านเคาน์เตอร์โรงแรมให้มีความรวดเร็วและถูกต้องเหมือนกับการจองผ่านเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจที่พักแบบโฮสเทลและเพื่อให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.