แรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงานกับสายการบินต่างชาติ ที่ต้องพำนักในต่างประเทศ

ณุภัทรณีย์ ชูกวีวัฒน์, รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงานกับสายการบินต่างชาติที่ต้องพำนักในต่างประเทศ โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยจำนวน 9 คน ที่ทำงานและเคยทำงานกับสายการบินในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่ต้องพำนักในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลทำโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ร่วมกับวิธีการคัดเลือกแบบก้อนหิมะ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตโดยผู้วิจัย ทำการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์และจดบันทึก แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ต้องการทำงานในสายการบินต่างชาติที่ต้องพำนักในต่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยสำคัญ คือ (1) ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน คุณสมบัติส่วนบุคคล การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการได้รับประสบการณ์ใหม่ ในขณะที่ (2) ปัจจัยดึงดูด ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าสายการบินอื่น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.