คำกริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหาร : ศึกษาจากตำรากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ร.ศ. 110

จุฑารัตน์ นามวงษ์, ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

Abstract


บทความวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความหมาย จัดประเภทของคำกริยาการีต                   และศึกษาภาพสะท้อนวิถีชีวิตคนไทยจากตำรากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า มีคำกริยาการีต 60 คำ 75 หน่วยความหมาย คำกริยาการีตทุกคำประกอบด้วยประเด็นของอรรถลักษณ์จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ หมวดคำกริยา การก เหตุการณ์ และคำนามที่แสดงการก สามารถจัดประเภทของคำกริยาการีตโดยแบ่งตามขั้นตอนการประกอบอาหาร ได้แก่ ขั้นการเตรียมส่วนผสม และขั้นการประกอบอาหาร สำหรับภาพสะท้อนวิถีชีวิตคนไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมการกินอาหาร ด้านกรรมวิธีการประกอบอาหาร ด้านภูมิปัญญาของคนไทย และภาพสะท้อนด้านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังพบว่า“รสนิยม”การรับประทานอาหาร และ“กรรมวิธีการประกอบอาหาร”บางประการ ของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่มีอาหารไทยบางชนิดในปัจจุบันที่มีวิธีการปรุงหรือส่วนประกอบของอาหารเปลี่ยนไปจากของดั้งเดิม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.