แรงจูงใจและกระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการฟิตเนสคลับของผู้บริโภคสูงวัยเพศหญิง

จิรา กฤตยพงษ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคสูงวัยเพศหญิงในการใช้บริการสถานออกกำลังกายหรือฟิตเนสคลับโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลจำนวน 15 คนที่มีอายุระหว่าง 50-65 ปีและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธ๊การวิเคราะห์แก่นเนื้อหา (Thematic) ผู้วิจัยพบแก่นเนื้อหา 4 ประเด็นหลักที่สะท้อนถึงแรงจูงใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคกลุ่มนี้ แก่นเนื้อหาหลักทั้ง 4 ประกอบด้วย สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ, ชอบความสนุกสนาน, สถานที่ตั้งสะดวกสบาย, สถานที่ดีและสิ่งอำนวยความสะดวกเยี่ยม โดยแก่นเนื้อหาทั้ง 4 สมารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการใช้บริการฟิตเนสคลับของผู้บริโภคสูงวัยเพศหญิงมาจากความต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดี รวมถึงความต้องการในการเข้าสังคม ได้พบปะผู้คนใหม่ๆ นอกจากนี้แล้ว เรื่องการดูแลรูปร่างก็นับว่ามีความสำคัญเช่นกันสำหรับผู้บริโภคที่ยังอายุไม่มากนัก โดยเมื่อเกิดความคิดที่จะใช้บริการฟิตเนสคลับแล้ว ผู้บริโภคได้ผ่านกระบวนการตัดสินใจครบทั้ง 5 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (2) ขั้นแสวงหาข้อมูล (3) ขั้นประเมินทางเลือก (4) ขั้นตัดสินใจซื้อ และ (5) ขั้นประเมินหลังการใช้ โดย ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลทั้งจากปัจจัยที่สะท้อนถึงความแตกต่างส่วนบุคคล (Individual Differences) ซึ่งได้แก่ ความต้องการ บุคลิกภาพ ค่านิยม และวิถีชีวิต รวมทั้งปัจจัยที่สะท้อนถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อม (Environmental Influences) ซึ่งได้แก่ ครอบครัวและเพื่อนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในแต่ละขั้น ซึ่งสำหรับผู้บริโภคสูงวัยนั้น ปัจจัยทั้งสองนับว่ามีอิทธิพลอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.