แนวทางการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านค้าแผงลอย ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ลัดดา หิรัญยวา, สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์, หุดา วงษ์ยิ้ม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีและปัญหาและอุปสรรคของการทำบัญชี รวมถึงแนวทางการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าแผงลอย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าแผงลอยในพื้นที่ชุมชมวัดราชาธิวาสและชุมชนศรีย่าน จำนวน 100 ราย วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าแผงลอยส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำบัญชีและไม่เคยบันทึกบัญชีธุรกิจร้านค้าแผงลอย  ขณะที่เคยได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคการทำบัญชีของธุรกิจร้านค้าแผงลอยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าบันทึกรายการไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงและไม่มีเวลาบันทึกในการบันทึกบัญชี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การทำบัญชีมีความยุ่งยากและทำให้เสียเวลา ขาดความรู้และความเข้าใจในการบันทึกบัญชี ขาดประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี และคิดว่าเป็นภาระที่ต้องทำบัญชี ตามลำดับ สำหรับแนวทางในการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าแผงลอย ได้แก่ การจัดอบรมการจัดทำบัญชีธุรกิจร้านค้าแผงลอย โดยการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป ให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนในการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิธีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องของผู้ประกอบการ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.