ปัจจัยทางการตลาดและการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศไทย

สุมนรัตน์ อัศววิมล

Abstract


ประเทศไทยมีการเปิดเสรีการบินภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และกระทรวงคมนาคมได้กำหนดนโยบายการเปิดเสรีทางการบินภายในประเทศของในปี พ.ศ.2544 แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ นั้นทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่ำทำให้เกิดการแข่งขันกันด้านราคา เป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้บรรยากาศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการบินได้รับความสนใจมากขึ้น

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการทำงานและสนับสนุนให้สายการบินภายในประเทศ ได้นำแนวทางไปพัฒนา วางแผนกลยุทธ์ รวมถึงปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร อีกทั้งเพิ่มปริมาณผู้โดยสารให้หันมาใช้บริการสายการบินภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สายการบินของผู้โดยสารสายการบินภายในประเทศมากที่สุด ประกอบด้วยปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านราคา 3) พฤติกรรมของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินภายในประเทศ สิ่งที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ในการส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจสายการบินได้ และ 2) ปัจจัยทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศ สามารถเอื้อประโยชน์ในการรักษาฐานข้อมูล สามารถนำแนวทางไปพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.