ทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทอุปโภค กรณีศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา

อัสมาอ์ หะยีหะซา, วิลาวัลย์ จันทร์ศรี

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุเพื่อศึกษาทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ประเภทอุปโภคของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาที่เคยซื้อและ/หรือเคยใช้สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทอุปโภค จำนวน 360 คน วิเคราะห์สถิติพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างแบบกำลังสองน้อยสุดบางส่วน (PLS-SEM) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านราคา และทัศนคติส่งต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทอุปโภค ในขณะที่งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าแบรนด์ประเภทอุปโภค ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.