ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติกับองค์กรธุรกิจ

อภิญญา วิเศษสิงห์

Abstract


การวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติกับองค์กรธุรกิจ”มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจมาถือปฏิบัติและเพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักกลุ่มประชากรที่ใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้  คือ  พนักงานขององค์กรจำนวนทั้งสิ้น 60 แห่ง  ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์พนักงานขององค์กรจำนวนทั้งสิ้น  60  ราย

            ผลการวิจัยพบว่า

ด้านปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัจจัยในระดับมาก ได้แก่ บริษัทมีข้อบังคับ ผู้บริหารให้การสนับสนุน พนักงานมีความตั้งใจ มีผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรให้ความสำคัญ สภาวะแวดล้อม ประสบการณ์และความรู้ มีการฝึกอบรม มีผู้สอบบัญชี และมีการให้รางวัล  ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะคือ  องค์กรธุรกิจควรดำเนินการด้านการให้ความสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ดีในการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ด้านปัญหาที่มีผลกระทบต่อการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติปัญหาที่มีผลกระทบต่อการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติพบว่า  องค์กรธุรกิจคำนึงถึงปัจจัยในระดับมาก  ได้แก่ การวิเคราะห์ และบุคลากรไม่มีความรู้ตามลำดับและปัจจัยในระดับปานกลางได้แก่ การมอบหมายงาน ขาดบุคลากรที่มีหน้าที่ ต้นทุนในการจ้างบุคลากร ต้นทุนในการจัดทำบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานทำได้ยาก พนักงานมีการลาออกบ่อย พนักงานไม่มีการเข้าร่วม และเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ตามลำดับผู้วิจัยเสนอแนะให้องค์กรธุรกิจ ควรส่งเสริมบุคลากรและให้รางวัลแก่บุคคลากรที่ทำงานดีมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.