ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สร้อยเพชร ลิสนิ, ขวัญนรี กล้าปราบโจร, ศิริรัตน์ เช็งเส็ง, ฐิติพร พระโพธิ์, บุตรศรินทร์ แสงสว่าง

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรในการวิจัย คือ เกษตรกร ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 697 ครัวเรือนขนาดตัวอย่างจำนวน 255 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 1. ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการผลิต ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานภาพทั่วไปและประสบการณ์ของเกษตรกรด้านการบริหารการเงินด้านสภาพการถือครองที่ดิน โดยความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ67.6582.ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาดและเทคโนโลยี ด้านกฎหมายและการเมืองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ โดยความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 73.089

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.