แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

ศิริรัตน์ เช็งเส็ง, ขวัญนรี กล้าปราบโจร, ฐิติพร พระโพธิ์, สร้อยเพชร ลิสนิ, บุตรศรินทร์ แสงสว่าง

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและจัดทำแนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนประชากรในการวิจัย คือ กองทุนหมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดขนาดตัวอย่างจำนวน 271 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี มี 9 ด้าน 45 องค์ประกอบ สามารถอธิบายตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 69.64 โดยมีแนวทางความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ควรมีเงินทุนเพียงพอเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ควรมีการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้านระบบบุคลากร สมาชิกปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำชุมชน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ด้านการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันทางธุรกิจกับหน่วยงานภายนอก ด้านผู้นำ การมีผู้นำกลุ่มที่เก่งมีความรู้ความสามารถ ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงจำเป็นต้องปรับตัวอยู่เสมอ ด้านความสามารถและทักษะในการทำงาน เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้านการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ควรมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์  ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีรูปแบบเฉพาะตัวด้านสมรรถนะการทำงานของสมาชิก/ลูกจ้าง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกมีความรักใคร่สามัคคีกันในกลุ่ม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.